هیئت مدیره

مدیریت شرکت صنایع چوب امید خاورمیانه

مدیرعامل:سید عمادالدین قاسمی

رئیس هیات مدیره:سیدعباس قاسمی