آقای مصطفی اوشلی
چهاردانگه

آقای میلاد حضرتی
خاوران

آقای جانانه
تبریز

آقای حسن قاسمی
مشهد