آقای مصطفی اوشلی
استان تهران

آقای مرتضی نجفی
استان البرز

آقای محمد طهماسبی
استان همدان

آقای زادانی
استان فارس

آقای زاهدی
استان یزد

آقای حسن قاسمی
استان خراسان رضوی